2011-01-28
11-р анги
БЗД-ийн 84-р сургуулийн 11-р ангийн Гэрэлтүүлэлт сэдвийн шалгалтын тест

А вариант

 1. 25Кд хүчтэй гэрэл үүсгэгчийн бүрэн урсгалыг ол.

 2. Гэрлийн 5Лм урсгал 500см2 талбайг ямар хэмжээгээр гэрэлтүүлэх вэ?

 3. 500Кд гэрлийн хүчтэй гэрэл үүсгэгч 3м өндөрт байрлана. Үүсгүүрийг дүүжилсэн шонгийн доор болон түүнээс 2м зайд гэрэлтүүлэгийг ол.

 4. Аль нь гэрэлтүүлэлтийн 1-р хуулийн томьёо вэ?

А. E=I/R2 Б. E=Ф/S В. E=I/R2cosa

 1. Гэрлийн хүчний нэгж аль нь вэ?

  А. Лм Б. Лк В. Кд

Б вариант

 1. Гэрлийн бүрэн урсгал 200Лм байх гэрэл үүсгэгчийн гэрлийн хүчийг ол.

 2. 40Кд гэрлийн хүчтэй чийдэн ямар зайд 0.1Лк гэрэлтүүлэлт өгөх вэ?

 3. Байшингийн таазанд 2.7м өндөрт тус бүр 200Кд хүчтэй 2 чийдэнгийн хооронд 3.6м зайд дүүжилжээ. Чийдэн тус бүрийн доорх гэрэлтүүлэгийг ол.

 4. Аль нь гэрэлтүүлэлтийн 2-р хуулийн томьёо вэ?

  А. E=I/R2 Б. E=Ф/S В. E=I/R2cosa

 5. Аль нь гэрлийн урсгалын нэгж вэ?

  А. Лм Б. Лк В. Кд

Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих:-)
 
xaax